Nadchodzące

No current events.

Szkolenia wstępne BHP
Szkolenia BHP
w języku angielskim

Nowości prawne - ochrona środowiska

Przerwa wakacyjna w terminie: 21 lipca - 10 sierpnia 2014 r.
Do Państwa dyspozycji jesteśmy od 11 sierpnia.


Najnowsze zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska:

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - zmiany od 1 stycznia 2014 roku!

1 stycznia 2014 r. wejdą w życie przepisy nowej ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jednocześnie wejdą też zmiany w innych ustawach - ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej , ustawie o odpadach i kilku innych.
Do nowych przepisów będą musieli przystosować swoją działalność nie tylko producenci opakowań,
ale wszyscy przedsiębiorcy, którzy stosują opakowania do sprzedaży swoich produktów. W praktyce dotyczy to prawie wszystkich. 


Od 1 lipca...

Miasto zakończyło procedurę przetargową i lada dzień podpisze umowy ze zwycięzcami: z Remondisem (obsłuży Śródmieście i 
Widzew), z Eko Serwisem (Bałuty), z MPO (Polesie) oraz firmą Sita (wspólnie z MPO Górna). Przy wybieraniu firm brano pod uwagę dwa czynniki: cenę i częstotliwość odbioru odpadów. Wszyscy zwycięzcy przetargów w poszczególnych dzielnicach zaoferowali maksymalną częstotliwość odbioru. Z domów jednorodzinnych surowce będą odbierane raz na dwa tygodnie, "mokre bio" - dwa razy w tygodniu, odpady zielone (trwa, liście) - dwa razy w tygodniu, pozostałości po segregacji (czyli zwykłe śmieci z puszki) - raz w tygodniu, a śmieci wielkogabarytowe - dwa razy do roku (tzw. wystawka). Z nieruchomości, które nie segregują odpadów, śmieci będą zabierane trzy razy w tygodniu.
(Gazeta.pl, 11.06.2013)


Niemal co czwarty Polak nie wie, że trzeba złożyć oświadczenie o segregowaniu – lub nie – odpadów. Ale też samorządy nie informują o tym. Niewiedza może sporo kosztować, gdy gmina sama nałoży stawkę za ich wywóz. (DGP, 29.05.2013).

Co piąty Polak jest skłonny skłamać w deklaracjach, czy będzie segregował odpady, tylko po to, by płacić niższą stawkę. Ale też dlatego, że gminy okazały się zbyt wścibskie. I wymagają od nas danych, których wymagać nie powinny. 

W ten sposób bronią się także przed nadmierną ciekawością gmin, które wykorzystują deklaracje śmieciowe do gromadzenia danych o mieszkańcach. Niektóre samorządy domagają się nawet zaświadczeń z uczelni wyższych mających siedzibę poza granicami miejscowości, z jednostek wojskowych, z domów dziecka, zakładu karnego czy placówki zdrowotnej. Po co? Tego nie wiadomo.

GIODO nie wyklucza wydania zakazów prowadzenia baz danych przez część gmin, a nawet postawienia im zarzutu niegospodarności, bo zainwestowały w systemy gromadzące nielegalnie dane wrażliwe. (DGP, 28.05.2013).


Kto powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska?

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Czytaj więcej: Nowości prawne - ochrona środowiska

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Niedokończonego szkolenia bhp nie trzeba przeprowadzać od początku

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie może zostać uznane za odbyte w sytuacji, gdy pracownik uległ wypadkowi w trakcie przeprowadzanego instruktażu stanowiskowego. Niedokończone szkolenie bhp można dokończyć od momentu, w którym zostało ono przerwane. (Więcej, Experto24.pl, artykuł z dn. 29.11.2013r.)Pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników jest obowiązany utworzyć służbę bhp.

Pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników jest zobowiązany utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopiero zatrudnienie poniżej 100 pracowników stwarza możliwość powierzenia zadań tej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy albo specjalistom spoza zakładu pracy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 listopada 2011 r., I OSK 612/11.

Osoba, którą pracodawca zamierza zatrudnić na stanowisku pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, powinna również odbyć wstępne szkolenie bhp.

Procedurę przeprowadzania szkolenia wstępnego bhp (zasady, cele, zakresy tematyczne, osoby uprawnione do ich przeprowadzania) określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Obowiązek uczestniczenia w takim szkoleniu dotyczy wszystkich podejmujących pracę. Nieliczne zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w szkoleniu dotyczą wyłącznie szkoleń okresowych (§15 ust. 5 rozporządzenia).
Zgodnie z §10, ust. 2 oraz §11 ust. 5 rozporządzenia szkolenie to przeprowadza osobiście pracodawca. 

Nowości prawne - BHP

Najnowsze zmiany w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

Koniec okresu karencji na uzupełnienie wymagań kwalifikacyjnych dla służb bhp

Każdy pracodawca korzystający z usługi nadzoru bhp w formie outsourcingu musi sprawdzić, czy świadczący ją specjalista spoza zakładu pracy posiada wymagane od dnia 1 lipca 2013 r. uprawnienia.

30 czerwca 2013 r. doszło do całkowitego wdrożenia nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.), która została zapoczątkowana na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 246, poz. 2468 z późn. zm.). W tym dniu minął przewidziany nowelizacją ośmioletni okres na podniesienie kwalifikacji przez:
- pracowników służb bhp;
- pełniących zadania tej służby pracowników zatrudnionych przy innej pracy oraz
- tzw. specjalistów spoza zakładu pracy (outsourcing).

 Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk przedstawiają się następująco:
1) inspektorem ds. bhp pracy może być osoba posiadająca zawód technika bhp,
2) starszym inspektorem ds. bhp może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bhp oraz co najmniej trzyletni staż pracy w służbie bhp lub
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplo-mowe w zakresie bhp,
3) specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp,
4) starszym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej trzyletni staż pracy w służbie bhp,
5) głównym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształ-cenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie bhp.
Dodatkowym warunkiem jest ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb bhp.
A zatem specjalista spoza zakładu pracy będzie musiał spełniać co najmniej wymagania przewidziane dla specjalisty ds. bhp (wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp, albo zatrudnienie na stanowisku inspektora pracy przez co najmniej 5 lat).
 

Przepisy wyraźnie wskazują, kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy

Zgodnie z przepisami dotyczącymi szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadza osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca. Zarówno osoba kierująca pracownikami jak i pracodawca muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz zostać przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp. (Więcej: Experto24.pl, Artykuł z 20.09.2013r.)
Instrukcje bhp mogą być udostępniane pracownikom poprzez e-mail

W niektórych zakładach pracy, szczególnie pracy biurowej (np. bankach), w których wszyscy pracownicy posługują się pocztą elektroniczną, instrukcje bhp są przesyłane do pracowników wyłącznie tą drogą, bez możliwości ich wywieszenia (np. na tablicy informacyjnej). W takich przypadkach brak danej instrukcji bhp przy urządzeniu wcale nie oznacza, że jej treść nie została przekazana do wiadomości pracownikówInstrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (zbiory takich instrukcji w danej firmie) warto jest przechowywać w punktach informacyjnych w zakładzie pracy lub na stanowiskach pracy wyznaczonych dla osób kierujących pracownikami (np. u kierownika działu). Zapewni to możliwie jak najszerszy do nich dostęp wszystkim pracownikom firmy. (Experto24.pl, Artykuł z 09.09.2013r.)Od 28.01.2013 obowiązuje Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2013, nr 18, poz. 133) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.


Nowe rozporządzenie w sprawie wycofania substancji chemicznej z obrotu:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wycofania z obrotu substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu (Dz.U.2012.325).

Nowości prawne - prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Nowości prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

PIP pokazał zatrważające dane. Pracodawcy łamią prawo nagminnie

Zatrudnianie na czarno, wzrost liczby umów zleceń i o dzieło zamiast etatu, coraz więcej skarg na pracodawców nieprzestrzegających czasu pracy i zalegających z wypłatą wynagrodzeń - to obraz naruszeń prawa pracy wyłaniający się z kontroli PIP w latach 2010-2012. (Money.pl, 21.05.2013)


Alternatywa dla zwolnień grupowych czyli program dobrowolnych odejść (PDO)
(Money.pl, 26.02.2013)

Istotą PDO jest zachęcenie pracowników do dobrowolnego zakończenia stosunku pracy. Środkiem do osiągnięcia tego celu będzie najczęściej odprawa w wysokości, na którą pracownik nie będzie mógł liczyć, jeżeli obejmie go procedura zwolnień grupowych. Pracownik jest gratyfikowany dużo wyżej, natomiast pracodawca nie musi wszczynać mozolnej procedury koniecznej przy zwolnieniach grupowych. Dodatkowo może rozstać się z pracownikami, do których zatrudniania byłby zobowiązany, gdyby nie zastosował PDO, np. z tymi w okresie przedemerytalnym. Jest to kosztowne rozwiązanie dla firmy, jednakże dużo sprawniejsze oraz lepsze wizerunkowo.

Przymusowy urlop bezpośrednio po doręczeniu wypowiedzenia (Dziennik Gazeta Prawna, 10 stycznia 2013 r.)

Czy pracodawca może jednostronnie udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy od następnego dnia po wręczeniu wypowiedzenia, czy dopiero z początkiem kolejnego miesiąca, kiedy wypowiedzenie rozpocznie bieg?

Firma może podjąć decyzję o wysłaniu pracownika na urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem (art. 1671 k.p.). Prawo to przysługuje bez względu na to, czy zakończenie zatrudnienia inicjuje pracodawca, czy pracownik. W takim przypadku nie jest wymagana zgoda ani porozumienie z pracownikiem co do terminu urlopu.

Z przepisu nie wynika natomiast, czy urlop może być udzielony już od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia, czy też dopiero z rozpoczęciem biegu jego okresu.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że jeśli ustawodawca łączy pewne skutki prawne z okresem wypowiedzenia (np. art. 37, art. 60, art. 1671 k.p.), należy przez to rozumieć okres od dnia złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania umowy o pracę, choćby faktycznie był on dłuższy niż okres wypowiedzenia określony w art. 36 par. 1 k.p. Tym samym zwrot „w okresie wypowiedzenia” na gruncie art. 1671 k.p. oznacza „w okresie po dokonaniu wypowiedzenia”, czyli po złożeniu pracownikowi oświadczenia woli w tej sprawie (por. wyrok SN z 26 kwietnia 2011 r., II PK 302/10; wyrok SN z 28 czerwca 2005 r., III PK 44/05). Pracodawca może więc zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu już od następnego dnia po złożeniu oświadczenia o zwolnieniu. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, może we własnym zakresie kontrolować sposób wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Kontrola pracodawcy polega na ustaleniu, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Kontrolującym może być osoba, która otrzymała od pracodawcy imienne upoważnienie. Co do zasady powinien to być inny pracownik. Wzór upoważnienia oraz protokół kontroli stanowią załączniki do rozporządzenia MPiPS z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.
Czytaj więcej: Nowości prawne - prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Najbliższe

No current events.

BHP

No current events.

<<  Wrzesień 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30